Ambassade van België in Algerije
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

Mededeling aan de visumaanvragers

De Ambassade van België in Algiers werkt met een uitbesteding van de ontvangsten van visumaanvragen bij TLScontact. Teneinde een visumaanvraag in te dienen gelieve hun website te raadplegen op volgend adres : https://be.tlscontact.com/dz/alg/index.php.

Afgezien van de eigenlijke behandeling van de dossiers, zijn alle andere etappes uitbesteed aan TLS (afsprakensysteem, indienen van de aanvraag, betaling van de visumrechten, indiening bijkomende documenten indien nodig, afhalen van het paspoort).

U dient de afspraak rechtstreeks te maken met TLScontact, via internet, om het dossier dan op afspraak te kunnen indienen aan hun loketten (Ben Aknoun, Butte des deux bassins Oued roumane el Achour, Résidence Sahraoui, Algiers)

Alle informatie over de visumaanvraagprocedure kunt u vinden op volgende website: https://be.tlscontact.com/dz/alg/index.php.

De enige uitzonderingen op de indienen bij TLS contact zijn :

- Houders van officiële paspoorten

- Gezinsleden van EU-onderdanen onder Richtlijn 2004/38/EG*

Voor deze categorieën personen kan rechtstreeks een afspraak worden gemaakt bij de ambassade via Algiers.Visa@diplobel.fed.be. Omwille van efficiëntie en snelheid adviseert de Ambassade u niettemin de voorkeur te geven aan het indienen van visumaanvraag bij zijn outsourcingpartner TLScontact.

*Let op, in overeenstemming met de Visa Code, om te kunnen profiteren van de mogelijkheid om een visumaanvraag rechtstreeks bij de ambassade in te dienen, moet u aantonen dat u onder Richtlijn 2004/38/EG valt wanneer u een afspraak aanvraagt. Daarom moet u bij de e-mail met het verzoek om een afspraak het bewijs van de relatie voegen, ofwel met een EU-burger (anders dan een Belg) die naar België gaat, of die al in België woont, ofwel met een Belg die naar België terugkeert nadat hij langer dan 3 maanden legaal in een andere EU-lidstaat heeft gewoond.

 

Voor alle informatie over immigratie, toegang tot het grondgebied en visumaanvraagprocedures, gelieve de website van de Dienst Vreemdelingenzaken en België te raadplegen: https://dofi.ibz.be/nl 

Voortgang van de behandeling van uw visumdossier: u kunt de status van uw aanvraag te allen tijde raadplegen op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken in België: https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/visa/hoe-zit-het-met-mijn-visumaanvraag

De Ambassade kan geen informatie geven over de voortgang van de behandeling van een visumaanvraag. U wordt gecontacteerd door onze externe dienstverlener wanneer de procedure is afgerond. De behandelingstermijnen van de visumaanvragen zijn te vinden op de volgende link: https://dofi.ibz.be/nl

Paspoort afhalen: U kunt uw paspoort en/of originele documenten op elk moment van de procedure terugvragen, door te beslissen de aanvraag te beëindigen of voort te zetten. Hiervoor kunt u een afspraak met de Ambassade aanvragen via e-mail op algiers.visa@diplobel.fed.be.

Effecten van het VISA D (Lang Verblijf): Het D-visum heeft dezelfde effecten als een verblijfsvergunning. De houder ervan mag dus voor een kort verblijf naar een andere Schengenstaat reizen, mits aan de hier genoemde voorwaarden te voldoen. Indien de houder van een D-visum niet aan deze inreisvoorwaarden voldoet, kan hem of haar toch toestemming worden verleend tot doorreis naar de Schengenstaat die het D-visum heeft afgegeven.

In geval van weigering: de aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de redenen voor de weigering. Aangezien de beslissing van weigering niet door de ambassade is genomen, maar door de Belgische autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de toegang tot en het verblijf op het nationale grondgebied, zal de ambassade in geen geval uitleg geven op deze weigering. De aanvrager kan beslissen om in beroep te gaan bij de Belgische gerechtelijke autoriteiten, zoals uitgelegd in de kennisgeving van weigering, of kan een nieuwe visumaanvraag indienen.

 
Toegang tot het grondgebied

Aangezien de toegang tot het grondgebied niet onder onze bevoegdheid valt, nodigen wij u uit om de volgende website te raadplegen: https://sif-gid.ibz.be/NL/homepage.aspx Indien u daar geen antwoord op uw vraag vindt, kunt u contact opnemen met de bevoegde dienst via e-mail Border@ibz.fgov.be.

Gelieve ervan bewust te zijn dat het principe van de hoofdbestemming een van de criteria is die bij het overschrijden van de grenzen worden onderzocht.

https://dofi.ibz.be/nl

 
Na uw aankomst in België

De ambassade is niet bevoegd om immigratie vragen te behandelen na uw aankomst in België. Indien u uw visum wilt verlengen, een verloren visum wilt vervangen, het type visum wilt wijzigen, gelieve dan contact op te nemen met de Belgische immigratiedienst: https://dofi.ibz.be/nl.